REJESTRACJA SPÓŁEK 24H

W Ready2Go otrzymają Państwo kompleksową pomoc prawną w zakresie takich usług, jak rejestracja spółki akcyjnej, komandytowej oraz z ograniczoną odpowiedzialnością. Doradzimy w kwestii wyboru odpowiedniej formy prawnej, a także zapewnimy profesjonalne wsparcie w sporządzeniu niezbędnych dokumentów oraz zgłoszeniu firmy do KRS i urzędu skarbowego. Oferujemy również rozwiązania, które pozwalają znacznie przyśpieszyć proces zakładania spółki – z Ready2Go mogą ją Państwo mieć już w 24 godziny.

Rejestracja spółki z o. o.
1599
 • ZAKRES PRAC:

 • opracowanie nowej umowy spółki z o.o. wedle wskazówek Klienta
 • przygotowanie pełnej dokumentacji do KRS
 • złożenie wniosku w Sądzie S24
 • monitorowanie procesu rejestracji/zmian danych
 • wysyłka kompletnej dokumentacji rejestrowej do Klienta
 • przygotowanie zgłoszeń do VAT i VAT-UE
 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do właściwego Urzędu Skarbowego
Rejestracja spółki komandytowej
1699
 • ZAKRES PRAC:

 • opracowanie nowej umowy spółki komandytowej wedle wskazówek Klienta
 • przygotowanie pełnej dokumentacji do KRS
 • złożenie wniosku w Sądzie S24
 • monitorowanie procesu rejestracji/zmian danych
 • wysyłka kompletnej dokumentacji rejestrowej do Klienta
 • przygotowanie zgłoszeń do VAT i VAT-UE
 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do właściwego Urzędu Skarbowego
Rejestracja spółki akcyjnej
3999
 • ZAKRES PRAC:

 • opracowanie statutu spółki akcyjnej wedle wskazówek Klienta
 • umówienie wizyty u notariusza oraz akt notarialny zawiązania spółki akcyjnej
 • przygotowanie pełnej dokumentacji do KRS
 • złożenie wniosku w Sądzie
 • monitorowanie procesu rejestracji/zmian danych
 • wysyłka kompletnej dokumentacji rejestrowej do Klienta
 • przygotowanie zgłoszeń do VAT i VAT-UE
 • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej do właściwego Urzędu Skarbowego

Rejestracja spółki z Ready2Go – pełny zakres usług

Założenie spółki prawa handlowego wymaga dopełnienia szeregu formalności m.in. tych związanych z dokumentacją, którą potem trzeba złożyć w sądzie. Ogólne procedury są podobne dla wszystkich rodzajów spółek, jednak występują między nimi dość istotne różnice pod względem wymagań dotyczących choćby wysokości minimalnego kapitału zakładowego, treści umowy bądź statutu itp. Już na tym etapie przedsiębiorcy potrzebują profesjonalnego wsparcia i mogą na nie liczyć w Ready2Go. Proponujemy pomoc od A do Z w rejestracji następujących rodzajów przedsiębiorstw:

  • spółki akcyjnej,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki komandytowej.

W przypadku spółki akcyjnej dopuszczalna jest wyłącznie procedura rejestracji w normalnym trybie, natomiast jeśli chodzi o pozostałe rodzaje, zapewniamy dodatkowo wariant w formie elektronicznej. W ofercie mamy także sprzedaż gotowych spółek, które znacznie upraszczają i przyspieszają założenie firmy.

Sporządzenie statutu – pierwszy krok w zakładaniu spółki

Opracowanie treści umowy spółki bądź jej statutu jest jednym z najważniejszych etapów tworzenia firmy (jest on wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych). Do rejestracji podmiotu w KRS niezbędne jest, aby dokument ten był podpisany przez wskazane w przepisach osoby, a w określonych przypadkach miał formę aktu notarialnego.

W świetle prawa sporządzona dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowej umowa powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

  • firmę (czyli nazwę) i siedzibę,
  • określenie przedmiotu (czyli rodzaju) działalności,
  • ewentualny czas, przez jaki ma trwać spółka,
  • w przypadku rejestracji spółki komandytowej dodatkowo: oznaczenie wkładów i ich wartości wnoszonych przez każdego wspólnika oraz określenie sumy komandytowej,
  • w przypadku spółki z o.o. dodatkowo: wysokość kapitału zakładowego, liczbę oraz wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, określenie możliwości objęcia przez jednego wspólnika więcej niż jednego udziału.

Rejestracja spółki akcyjnej wymaga natomiast sformułowania statutu, który według przepisów musi również zawierać określone elementy – należą do nich m.in.:

  • firma, siedziba oraz ewentualnie czas trwania spółki,
  • rodzaj działalności,
  • wielkość kapitału zakładowego,
  • liczba i wartość nominalna akcji, a także określenie czy są one imienne, czy na okaziciela,
  • oznaczenie założycieli spółki,
  • informacje na temat zarządu oraz rady nadzorczej,
  • sposób uczestnictwa w zysku oraz podziale majątku.

W Ready2Go przygotujemy dla Państwa projekt umowy bądź statutu, tak aby spełniał wymogi formalne oraz postanowienia określone przez założycieli firmy.

Spółka akcyjna – kto może ją założyć?

Ten rodzaj kapitałowej spółki handlowej wybierają najczęściej firmy, które chcą wejść na giełdę lub dla których taka forma prawna wymagana jest odrębnymi przepisami. Jej założycielami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne w dowolnej liczbie. Może też być to jeden podmiot, pod warunkiem, że nie jest nim spółka z o.o.

Do założenia spółki akcyjnej niezbędny jest kapitał w wysokości minimum 100 000 zł, a także objęcie przez akcjonariuszy takiej liczby akcji, która łącznie będzie miała co najmniej ww. wartość. Warto przy tej okazji wspomnieć, że ważną cechą przedsiębiorstwa o tej formie prawnej jest brak osobistej odpowiedzialności akcjonariuszy za jego zobowiązania. Odpowiada za nie spółka całym swoim majątkiem. Władzę w niej sprawuje zgromadzenie akcjonariuszy. Z kolei jej reprezentację powierza się zarządowi. Obligatoryjnym organem jest też rada nadzorcza.

Rejestracja spółki akcyjnej w KRS

Aby była możliwa rejestracja spółki akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym, podobnie zresztą jak rejestracja spółki komandytowej bądź z o.o., należy spełnić wymagania określone przez Kodeks spółek handlowych oraz wymogi formalne związane z procedurami urzędowymi. Do wykonania są między innymi następujące czynności:

  • zawiązanie spółki przez założycieli i podpisanie jej statutu,
  • wniesienie wkładów przez akcjonariuszy,
  • powołanie zarządu (oraz rady nadzorczej),
  • wypełnienie formularzy KRS,
  • przygotowanie wszystkich dokumentów wymaganych do dołączenia ich do wniosku o wpis w KRS
  • wniesienie opłat sądowych .

W dopełnieniu powyższych formalności związanych z rejestracją spółki akcyjnej mogą Państwo liczyć na wsparcie naszej firmy. Zapewniamy również pomoc w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej do właściwego Urzędu Skarbowego, także w kwestii VAT i VAT-EU.

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ten rodzaj kapitałowej spółki handlowej charakteryzuje się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników za zobowiązania firmy (odpowiada za nie spółka całym swoim majątkiem, a wspólnicy do wysokości wniesionego kapitału) i jest jedną z najpopularniejszych form prawnych przedsiębiorstw w Polsce.

Spółkę z o.o. mogą założyć osoby fizyczne bądź prawne z wyjątkiem sytuacji, gdy jedynym założycielem miałaby być wyłącznie jednoosobowa spółka z o.o. Kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 5 000 zł (może być wniesiony w formie pieniężnej lub aportem), a wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł.

Rejestracja sp. z o.o., podobnie jak rejestracja spółek akcyjnej i komandytowej, wymaga dopełnienia określonych formalności. Niezbędne jest między innymi:

  • sporządzenie umowy spółki i podpisanie jej przez wszystkich wspólników,
  • złożenie wniosku o wpis w KRS wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami
  • wniesienie opłat sądowych

Bez względu na wybór sposobu dopełnienia formalności mogą Państwo liczyć na kompleksową pomoc naszej firmy – począwszy od sporządzenia umowy spółki, przez złożenie wniosku do KRS oraz na przygotowaniu zgłoszeń do Urzędu Skarbowego skończywszy.

Rejestracja spółki komandytowej

Ten rodzaj firmy zaliczany jest do spółek osobowych – jej charakterystyczną cechą jest brak osobowości prawnej oraz specyficzny podział odpowiedzialności wspólników. Są nimi:

  • komplementariusz – odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem i może ją reprezentować na zewnątrz,
  • komandytariusz – ponosi odpowiedzialność jedynie w ograniczonym zakresie bądź wcale, a spółkę może reprezentować jedynie jako pełnomocnik.

W przypadku tej formy prawnej nie jest wymagany minimalny kapitał zakładowy. Warto też pamiętać, że podatnikami podatku dochodowego w tym przypadku są wspólnicy, a nie spółka, która jedynie jest podatnikiem VAT.

Do rejestracji spółki komandytowej niezbędne jest wykonanie następujących czynności:

  • sporządzenie umowy spółki,
  • złożenie wniosku o wpis w wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami,
  • wniesienie opłat sądowych.

W Ready2Go oferujemy pełne wsparcie w dopełnieniu formalności zarówno drogą tradycyjną, jak i za pośrednictwem internetowego Systemu S24, który pozwala zarejestrować spółkę w ciągu jednego dnia.

+48 508 259 888

+48 696 468 552