Data dodania wpisu: 19 czerwca 2019 Autor wpisu: Ready2Go

CZYM JEST ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Dzień, na który sporządza się sprawozdanie finansowe nazywa się dniem bilansowym. Jeżeli rok obrotowy firmy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to dzień bilansowy jest ostatnim dniem roku.

JAK WYGLĄDA SPRAWOZDANIE FINANSOWE W 2019 ROKU?

1 października 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości, określające nowy sposób sporządzania oraz podpisywania sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców wpisanych do KRS. Sprawozdanie finansowe firmy należy sporządzić wyłącznie w postaci elektronicznej (forma papierowa nie jest już honorowana), a następnie opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe nie muszą być składane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Dane ze sprawozdań przekazanych elektronicznie do KRS są przesyłane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Wszystkie podmioty wpisywane do KRS nie przesyłają już do urzędu skarbowego sprawozdań.

W JAKICH TERMINACH NALEŻY DOPEŁNIĆ OBOWIĄZKU?

Sprawozdanie należy sporządzić w terminie 3 miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku pokrywania się roku obrotowego z rokiem kalendarzowym jest to dzień 31 marca. Następnie sprawozdanie trzeba przedstawić do zatwierdzenia odpowiednim organom w firmie np.: walnemu zgromadzeniu wspólników. Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego tj. do 30 czerwca (jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

Po zatwierdzeniu sprawozdania, w ciągu 15 dni trzeba złożyć je wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu do właściwego rejestru sądowego (KRS) drogą elektroniczną (w formie tzw. „e-sprawozdania”). Jeżeli rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dzień ten przypada na 15 lipca.

 

JAKIE SANKCJE GROŻĄ ZA NIEZŁOŻENIE ORAZ NIETERMINOWE ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO KRS ?

  • kara grzywny od 10 do 540 stawek dziennych, przy czym wysokość jednej stawki może opiewać na kwotę od 10 zł do 2.000 zł
  • kara ograniczenia wolności (od miesiąca do 2 lat)
  • postępowanie przymuszające (wezwanie do złożenie sprawozdania w ciągu 7 dni pod groźbą kary lub rozwiązania spółki)
  • rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS

 

Chcesz zakupić elektroniczny lub złożyć sprawozdanie finansowe?

 

Zadzwoń lub napisz

+48 508 259 888
+48 696 468 552
info@ready2go.com.pl

Related Posts

+48 508 259 888

+48 696 468 552