Data dodania wpisu: 15 lipca 2019 Autor wpisu: Ready2Go

Czy Członek Zarządu może być karany?

 

Członkami organów w spółkach kapitałowych mogą być tylko osoby fizyczne. § 1 Art. 18 Kodeksu Spółek Handlowych wskazuje wymagania jakim powinni odpowiadać członkowie organów spółki. Pierwszym warunkiem jest by Członek Zarządu w spółce kapitałowej miał pełną zdolność do czynności prawnych. § 2 tego samego artykułu stanowi, iż nie może być członkiem zarządu osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego. Wskazane rozdziały dotyczą następujących przestępstw:

    • XXXIII – Przestępstwa przeciwko ochronie informacji (art. 265 – 269b kk)
    • XXXIV – Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 – 277 kk)
    • XXXV – Przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 – 295 kk)
    • XXXVI – Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 296 – 309 kk)
    • XXXVII – Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (art. 310 – 316 kk)

 

Oprócz przestępstw z Kodeksu Karnego nie może pełnić funkcji członka zarządu oraz rady nadzorczej osoba skazana prawomocnie w następujących artykułach KSH:

 

    • 585 (działanie na szkodę spółki albo nakładania, bądź pomaganie w takim działaniu),
    • 587 (ogłaszanie nieprawdziwych danych),
    • 590 (umożliwianie bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu  lub bezprawnego wykonywania praw mniejszości),
    • 591 (posługiwanie się przy głosowaniu fałszywym dokumentem, bądź cudzym –  bez zgody właściciela, bądź gdy dokument nie uprawnia właściciela do głosowania).

 

Zakaz, o którym mowa w § 2 art. 18 KSH, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednakże nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary. Jednakże w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w § 2, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie.

 

Czy Prokurent może być karany?

Do niedawna nawet osoba skazana prawomocnym wyrokiem za wyżej opisane przestępstwa (karana) mogła zajmować stanowisko prokurenta. W przypadku gdy ta sama osoba była wcześniej Członkiem Zarządu w spółce, jednak w związku z prawomocnym skazaniem, została wykreślona z rejestru KRS, wystarczało, że taka osoba została powołana do pełnienia funkcji prokurenta, co uprawniało ją do dalszego działania w imieniu spółki – niemalże w takim samym zakresie jak dotychczas.

Przed dniem 1 października 2018 r. brakowało prokurenta wśród wykazu osób objętych obostrzeniami artykułu 18 KSH. Ustawodawca dostrzegł jednak tę lukę, która była wielokrotnie wykorzystana. Nowelizacją, która weszła w życie, do grona osób objętych art. 18 KSH został dopisany prokurent.

Z powyższej analizy wynika, iż każda osoba skazana za inne przestępstwo niż określone powyżej, może pełnić funkcję prezesa zarządu lub prokurenta spółki.

 

Czy Pełnomocnik w spółce może być karany?

W dużym skrócie: TAK.

Osoba skazana za jakiekolwiek przestępstwo może zostać pełnomocnikiem. Zakres takiego pełnomocnictwa może być naprawdę szeroki i uwzględniać także zbywanie i nabywanie nieruchomości oraz zbywanie i zastawianie części przedsiębiorstwa, których to działań w myśl przepisów nie może dokonywać prokurent. Dokument pełnomocnictwa może wymagać formy notarialnego poświadczenia podpisu lub aktu notarialnego. Pełnomocnictwa udziela zarząd, ale nie ma wymogu, aby udzielali go wszyscy Członkowie Zarządu. W tym zakresie obowiązują ogólne zasady reprezentacji spółki.

 

Szukasz gotowej spółki z o.o. akcyjnej  lub komandytowej?

 

Zadzwoń lub napisz

+48 508 259 888
+48 696 468 552
info@ready2go.com.pl

Related Posts

+48 508 259 888

+48 696 468 552