Data dodania wpisu: 12 grudnia 2019 Autor wpisu: Ready2Go

Dnia 13 października 2019 r. uruchomiono Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Rejestr prowadzony jest w postaci teleinformatycznej. W rejestrze znajdują się dane osób sprawujących kontrolę i wywierających decydujący wpływ na działalność spółek prawa handlowego. Utworzenie rejestru związane jest z realizacją zapisów ustawy zapobiegającą procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

CZYM JEST CRBR?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest rejestrem prowadzonym przez Ministra Finansów w postaci teleinformatycznej i służy przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych (definicja poniżej) określonych spółek. Dane do rejestru zgłaszane są przez same obowiązane do tego podmioty. Co istotne rejestr jest całkowicie jawny, a informacje o beneficjentach rzeczywistych podobnie jak informacje z rejestru przedsiębiorców KRS będą udostępniane nieodpłatnie.

KTO MA OBOWIĄZEK DOKONANIA ZGŁOSZENIA DO CRBR?

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są zobowiązane:

  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki komandytowo-akcyjne,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • proste spółki akcyjne (od dnia 1 marca 2020 r.),
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

 

Oznacza to, że spółki wskazane powyżej mają obowiązek zgłosić odpowiednie dane swoich beneficjentów rzeczywistych, a także członków zarządu i wspólników (o czym poniżej) do rejestru, a następnie pamiętać o ich aktualizacji, tj. o zgłaszaniu zmiany beneficjentów lub zmiany danych beneficjentów już zgłoszonych.

KIM JEST BENEFICJENT RZECZYWISTY?

Beneficjent rzeczywisty jest osobą fizyczną (lub osobami) sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez tę spółkę, lub osobą fizyczną (lub osobami), w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest dana transakcja.

Należy przez to rozumieć, że osobą sprawującą kontrolę i wywierającą decydujący wpływ na czynności i działania spółki jest osoba:

  • będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej spółki, lub
  • dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, lub
  •  sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponują więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, lub
  •  sprawująca kontrolę nad spółką poprzez posiadanie w stosunku do tej spółki uprawnień jednostki dominującej, lub
  •  zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w pkt a) – d) powyżej oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

 

Podmioty zobowiązane zgłaszają do rejestru następujące dane swoich beneficjentów rzeczywistych:

  • imię i nazwisko,
  • obywatelstwo,
  • państwo zamieszkania,
  • numer PESEL lub datę urodzenia – w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
  • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

 

JAK ZGŁOSIĆ DANE DO CRBR?

Zgłoszenia do rejestru dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danej spółki. Zgłoszenie musi zostać opatrzone m.in. kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zachęcamy do zapoznania się z Nasza ofertą podpisów elektronicznych) oraz zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do rejestru o prawdziwości informacji zgłaszanych do rejestru. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

W JAKIM TERMINIE ZGŁOSIĆ DANE DO CRBR?

Spółki, które były wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 13 października 2019 r. mają obowiązek zgłosić do rejestru informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, tj. do dnia 13 kwietnia 2020 r. Z kolei podmioty, które powstaną po 13 października 2019 r. będą miały obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie 7 dni od dnia ich wpisu do KRS. W przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany.

Spółki, które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia informacji, o których mowa powyżej, w odpowiednim terminie, podlegają karze pieniężnej nawet do UWAGA: wysokości 1 000 000 zł!!!

Related Posts

+48 508 259 888

+48 696 468 552